shirinna@education.gov.ilההיסטוריון המוסלמי הנודע אבן חלדון (1332-1406) טען כי עוצמתן של אומות נשענת לא על חוזק הצבאות שלהן אלא על רמת ההשכלה והתרבות שלהן. הוא תיאר את עלייתן ושקיעתן של אימפריות אשר לא השכילו ליישם עקרון מרכזי זה.

אגף לחינוך ערבי במשרד החינוך, רואה במניעת נשירה יעד מרכזי שישפיע באופן מכריע על רמת ההישגים ועל האופן שבו תוכרע המוביליות החברתית של התלמידים בחברה הערבית

מערכת החינוך כחלק מהחברה הישראלית, נחשפת לאחרונה לאירועי אלימות המתרחשים במרחבים השונים: בכבישים, במוסדות ציבור, בפארקים, ברשתות החברתיות וכן בין כותלי מוסדות החינוך. אלימות לסוגיה ולביטוייה פוגעת בביטחון האישי והציבורי, במוגנות האישית ובתחושת השייכות והרווחה הנפשית בקרב הנחשפים אליה. עלינו כחברה לחזק בחברה כולה ובמערכת החינוך את השיח המכבד, הסובלני והאמפתי בין אנשים ובין קבוצות בחברה הישראלית ולגנות כל אלימות באשר היא.

ומכאן, עיקר המאמץ של  האגף לחינוך בחברה הערבית , להוביל מהלכים שיאפשרו להפוך את  ההדרה להכלה, את הנתק לדיאלוג ואת האכזבה המתמשכת לקשר של אמון. אם לא נטמיע את התפיסה הזאת, ונפעל  באופן הזה, נמצא את עצמנו בתוך מעגלים הולכים ומעמיקים של מצוקה אשר יגבירו את הנשירה האלימות, העוינות וחוסר האמון.